• Oferta 2022/2023

    • Jesteś absolwentem Branżowej Szkoły I stopnia lub Zasadniczej Szkoły Zawodowej - zapraszamy Cię do Branżowej Szkoły II stopnia!

      

     Nauka w branżowej szkole II stopnia trwa dwa lata (4 semestry).

     Proponujemy zajęcia w trybie zaocznym – zajęcia dwa razy w miesiącu w sobotę i niedzielę.

     Przedmioty ogólnokształcące (język polski, język obcy, matematyka, informatyka) realizowane są w szkole.

     Kształcenie zawodowe będzie prowadzone na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych - w szkole lub w Centrach Kształcenia Zawodowego.

     Prowadzimy nabór do Branżowej Szkoły II stopnia na rok szkolny 2022/2023.

     Ukończenie Branżowej Szkoły II stopnia daje możliwość przystąpienia do matury i otrzymanie świadectwa dojrzałości, a także uzyskanie  dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie nauczanym na poziomie technika.

     Nauka w niej trwa 2 lata i może zakończyć się egzaminem maturalnym oraz egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie w zakresie drugiej kwalifikacji.

     Po ukończeniu Branżowej Szkoły II stopnia uzyskuje się wykształcenie średnie branżowe, a w przypadku zdania egzaminu z zakresu drugiej kwalifikacji, uzyskuje się wykształcenie średnie branżowe oraz tytuł technika.

     Ukończenie nauki w szkole branżowej II stopnia umożliwia zdanie egzaminu maturalnego i kontynuację nauki na studiach wyższych.

     Wymagane dokumenty:

     1. wniosek do szkoły (Wniosek_o_przyjecie_do_BSII_w_Wolowie.doc)
     2. świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia lub świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej
     3. zaświadczenie o zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia lub zasadniczej szkole zawodowej, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w branżowej szkole II stopnia
     4. zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu
     5. dwa zdjęcia

     O jakich terminach trzeba pamiętać?

     1. 16.05-20.06.2022 r. (do godz. 15.00) – złożenie wniosku o przyjęcie na semestr I klas I BS II stopnia.
     2. 24.06-13.07.2022 r. (do godz. 15.00) – uzupełnienie wniosku o świadectwo ukończenia Branżowej Szkoły I stopnia lub Zasadniczej Szkoły Zawodowej.
     3. 21.07.2022 r. – ogłoszenie listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
     4. 01.08.2022 r. – ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

      

     PAMIĘTAJ !
     W Branżowej Szkoła II stopnia możesz kształcić się tylko w zawodzie, który jest kontynuacją z Branżowej Szkoły I stopnia lub Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Nie możesz w niej zmienić zawodu lub uzyskać nowego.
     Kończąc Branżową Szkołę II stopnia uzyskasz tytuł technika w zakresie zawodu, którego uczyłeś się w Branżowej Szkole I stopnia lub Zasadniczej Szkole Zawodowej.

      

     Kontakt do szkoły:
     e-mail: sekretariat@zszwolow.pl
     telefon: 71 389 28 24