• Rozwój kształcenia zawodowego w Powiecie Wołowskim – edycja 3

     Dzięki wsparciu z Funduszy Europejskich realizujemy projekt, którego celem jest poprawa jakości kształcenia w Zespole Szkół Zawodowych w Wołowie, Zespole Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym i Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie.

     Skupiamy się na wsparciu praktycznej nauki zawodu, rozwoju kompetencji kluczowych, w tym kompetencji zielonych i przyszłości oraz wzmocnieniu zdrowia psychicznego uczennic i uczniów 3 szkół zawodowych Powiatu Wołowskiego.

     Wsparcie realizowane będzie poprzez zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe, staże uczniowskie, kursy, doradztwo zawodowo-edukacyjne, wyjazdy na targi branżowe, wizyty zawodoznawcze, warsztaty na uczelniach wyższych, a także zajęcia integracyjne, wzmacniające umiejętności społeczno-emocjonalne i zdrowie psychiczne.

     Zakładamy, że projektem obejmiemy co najmniej 410 uczniów i uczennic.
     Wsparcie kierujemy też do nauczycieli i nauczycielek w/w szkół. Zaplanowaliśmy dla nich studia podyplomowe, kursy i staże branżowe w zakresie praktycznej nauki zawodu oraz wsparcia uczniów i uczennic z różnymi potrzebami. W szkołach przeprowadzimy też prace adaptacyjne oraz zakupimy nowoczesny sprzęt i wyposażenie do pracowni zawodowych.

     Projekt będziemy realizować we współpracy z pracodawcami i przedsiębiorcami, w tym z branż istotnych dla Dolnego Śląska oraz z uczelniami wyższymi. Naszym Partnerem w projekcie jest Anna Jasinowska-Czarny Unika Doradztwo Unijne i Public Relations.
     Dzięki realizacji projektu unowocześnimy ofertę kształcenia branżowego i dostosujemy ją do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy. Przełoży się to na wzrost kompetencji praktycznych uczennic i uczniów i wzmocnienie ich szans na dalszych etapach. W konsekwencji chcemy zwiększyć zatrudnienie absolwentów naszych szkół. Jest to bardzo ważne, ponieważ stopa bezrobocia w powiecie wołowskim jest 2-krotnie wyższa niż średnia dla Dolnego Śląska i należy do najwyższych w regionie.

     #FunduszeUE  #FunduszeEuropejskie

     Wartość projektu: 4 754 657,75 zł

     Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich:  3 328 260,42 zł

     Wysokość wkładu z budżetu państwa: 451 431,93 PLN

     ____________________________________________________________________________________________

     Informacja o możliwości zgłaszania podejrzeń o niezgodności projektu lub realizowanych działań z Konwencją o prawach osób niepełnosprawnych (KPON)

     Jako uczestnik/uczestniczka projektu masz prawo zgłosić do Instytucji Zarządzającej – Województwa Dolnośląskiego, z siedzibą we Wrocławiu, Wybrzeże Juliusza Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław podejrzenia o niezgodności z KPON projektu lub działań beneficjenta związanych z realizacją projektu. Zgłoszenia dokonujesz w formie pisemnej lub innej - jeśli wynika to ze szczególnych potrzeb komunikacyjnych zgłaszającego.

     Z uwagi na konieczność zapewnienia interesu faktycznego w zgłaszaniu podejrzeń o niezgodności projektów (operacji)/działań z KPON (tj. musi istnieć podstawa faktyczna dla danej osoby do złożenia skargi – np. konieczność zrealizowania swojego uprawnienia lub obowiązku), umożliwia się zgłoszenia tylko osobom z niepełnosprawnością lub ich przedstawicielowi ustawowemu (np. w przypadku osób niepełnoletnich lub ubezwłasnowolnionych). Jednocześnie, każdy inny podmiot/osoba – w tym również organizacje pozarządowe działające na rzecz dostępności lub równego traktowania – będą mogły poinformować beneficjenta lub Instytucję Zarządzającą o zauważonych problemach, nieprawidłowościach, czy błędach związanych ze stosowaniem przepisów KPON w związku z realizacją projektu.

     __________________________________________________________________________________________

     Zal._nr_1_do_Reg._wyboru_projektow_dla_Dzialania_8.1.C.pdf

     Definicje_wskaznikow_projektowych_i_statusu_uczestnikauczestniczki.pdf