• O bibliotece

    •  

     Do nauczania i uczenia się konieczne są trzy środki pomocnicze: po pierwsze książki, po drugie książki, po trzecie książki”                                                                                                                                                                     Stanisław Konarski

      

     Biblioteka w naszej szkole jest nowoczesną pracownią dydaktyczną, centrum informacyjnym dla uczniów, nauczycieli i rodziców, ośrodkiem pracy samokształceniowej, edukacji czytelniczej i informacyjnej. Wspomaga program dydaktyczny i wychowawczy szkoły.

     Bibliotekę znajdziecie w sali nr 37, a książki pomoże Wam odnaleźć Pani Anna Butkowska.

     Godziny pracy biblioteki szkolnej w roku szkolnym 2023/2024:

     poniedziałek 9.00 - 14.00
     środa 9.00 - 14.00
     czwartek 9.00 - 14.00

      

     Regulamin biblioteki

     1. Biblioteka szkolna jest interdyscyplinarną pracownią ogólnokształcącą i szkolnym ośrodkiem informacji służącym rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych nauczycieli, uczniów oraz innych pracowników.
     2. Zbiory biblioteki podlegają przepisom o ochronie własności społecznej. Korzystający ze zbiorów mają obowiązek szanowania udostępnianych im materiałów, są odpowiedzialni za wszystkie szkody powstałe z ich winy.
     3. Zbiory biblioteki udostępniane są w czasie wyznaczonym przez tygodniowy plan zajęć szkoły.
     4. W bibliotece należy zachować ciszę. Wymagane jest przestrzeganie zasad kulturalnego zachowania się – teczki należy pozostawić w wyznaczonym przez bibliotekarza miejscu. Korzystający ze zbiorów zobowiązani są do przestrzegania higieny rąk.
     5. Użytkownicy mają wolny dostęp do półek.
     6. Czytelnik może wypożyczać książki wyłącznie na swoje nazwisko.
     7. Jednocześnie można wypożyczyć 5 książek na okres 1 miesiąca. W uzasadnionych przypadkach biblioteka może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczeń, może prolongować termin zwrotu.
     8. Uczniowie przygotowujący się do olimpiad i konkursów mają prawo do wypożyczenia jednorazowo większej ilości książek.
     9. Przed wypożyczeniem należy książkę obejrzeć i zwrócić uwagę bibliotekarza na ewentualne jej uszkodzenia.
     10. Uczeń może ubiegać się o przedłużenie terminu wypożyczenia książek oraz materiałów bibliotecznych, jeżeli na daną pozycję nie było innych zamówień.
     11. Jeżeli uczeń nie zwróci książki w określonym terminie, bibliotekarz może odmówić wypożyczenia następnych pozycji, aż do zwrotu książek przetrzymywanych.
     12. Korzystający z biblioteki zobowiązani są do poszanowania zbiorów (nie należy dokonywać zakreśleń, notatek na marginesach, zaginać lub wyrywać kartek).
     13. Wszystkie wypożyczone materiały powinny być zwrócone przed końcem roku szkolnego.
     14. Korzystający ze zbiorów na miejscu zobowiązani są do wpisania się do zeszytu odwiedzin czytelni.
     15. W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów tj. księgozbioru podręcznego, czasopism i zbiorów wypożyczalni.
     16. Uczeń może wykonać, za uprzednią zgodą bibliotekarza, kserokopię materiałów udostępnianych wyłącznie na miejscu.
     17. W przypadku zniszczenia lub zgubienia książki (innego dokumentu) należy ją odkupić bądź zwrócić inną o równej wartości.
     18. Korzystanie ze sprzętu komputerowego możliwe jest wyłącznie za wiedzą i zgodą bibliotekarza.
     19. Uczniowie korzystający z komputerów odpowiedzialni są za prawidłowe działanie oprogramowania i sprzętu. Każda zauważona nieprawidłowość funkcjonowania sprzętu lub oprogramowania powinna być natychmiast zgłoszona.
     20. Z jednego stanowiska komputerowego może korzystać nie więcej niż dwóch uczniów.
     21. Komputery mogą być wykorzystywane tylko do celów edukacyjnych. Nauczyciele dokonujący wypożyczeń materiałów bibliotecznych do klasopracowni ponoszą pełną odpowiedzialność za całość wypożyczonych zbiorów.
     22. Na dwa tygodnie przed końcem roku szkolnego należy zwrócić wszystkie wypożyczone książki do biblioteki.
     23. Uczniowie kończący naukę w Zespole Szkół Zawodowych zobowiązani są do zwrotu wszystkich wypożyczonych materiałów z biblioteki. Zaświadczenie o rozliczeniu się z biblioteką przedstawia się w sekretariacie.

     Regulamin Centrum Multimedialnego

     1. Z komputerów multimedialnych mogą korzystać uczniowie i pracownicy szkoły w godzinach pracy biblioteki szkolnej.
     2. Komputery w bibliotece służą przede wszystkim do wyszukiwania informacji sieci Internet oraz przeglądania programów edukacyjnych dostępnych w czytelni.
     3. Praca przy komputerach możliwa jest po otrzymaniu zgody nauczyciela bibliotekarza.
     4. Przed rozpoczęciem pracy należy się wpisać do zeszytu czytelni.
     5. Przy jednym stanowisku komputerowym mogą znajdować się maksymalnie 2 osoby.
     6. Użytkownik komputera musi posiadać elementarną znajomość obsługi komputera i programu.
     7. NIE WOLNO!!! Zmieniać ustawień, wgrywać własnych programów, kasować zainstalowanych.
     8. NIE WOLNO!!! Wykonywać żadnych połączeń technicznych bez zgody nauczyciela bibliotekarza (np. włączać i rozłączać kabli zasilających).
     9. Zabrania się wkładania własnych dyskietek do stacji dysków bez zgody nauczyciela bibliotekarza.
     10. Zabronione jest korzystanie z komputerów w celach zarobkowych, wykonywanie czynności naruszających prawa autorskie, twórców lub dystrybutorów oprogramowania i danych.
     11. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputerów należy natychmiast zgłaszać nauczycielowi bibliotekarzowi.
     12. Za wszelkie mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania odpowiada finansowo użytkownik.
     13. W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad nauczyciel bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika.
     14. Za naruszenie regulaminu będą nakładane kary (np. zakaz korzystania ze stanowiska komputerowego przez wyznaczony czas).