• Uprawnienia SU

    • Czym jest samorząd uczniowski?

      

     Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.  

     Niezależnie od tego, jak bardzo jesteś zaangażowany w życie szkoły – masz prawo wpływać na to, co się w niej dzieje. Możesz z tego prawa korzystać na różne sposoby – organizując szkolną drużynę piłki nożnej lub projekcje filmowe dla kolegów, uczestnicząc w spotkaniach koła miłośników przyrody czy gier komputerowych, dekorując salę gimnastyczną na imprezę karnawałową, pisząc artykuły do szkolnej gazetki, tworząc stronę internetową lub organizując wystawę fotografii. Te i wiele innych działań uczniowskich to właśnie aktywność samorządu uczniowskiego – możliwości jest tyle, że każdy może znaleźć coś dla siebie!

      

     Jest organizacją niezależną od administracji oświatowej i jakiejkolwiek partii czy ugrupowań politycznych. To uczniowie decydują, jakimi sprawami samorząd będzie się zajmował. Dlatego pole działania samorządu jest właściwie nieograniczone.

      

     Samorząd poprzez swoje działanie wywiera wpływ na życie szkoły, może współdecydować o sprawach jej dotyczących. Ustawa o systemie oświaty mówi, że Samorząd jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów.

      

     Uczniowie w sposób nieskrępowany wybierają swoich przedstawicieli, mogą uczestniczyć w tworzeniu i realizacji programu pracy samorządu. Daje to każdemu uczniowi szansę znalezienia swojego miejsca w szkole.

      

     Jakie są uprawnienia SU?

      

     • uchwalanie regulaminu samorządu uczniowskiego (zgodnego ze statutem szkoły),
     • samodzielne ustalania w regulaminie zasad wyboru i działania organów samorządu,
     • wybór opiekuna samorządu,
     • przedstawianie opinii i wniosków do dyrektora i rady pedagogicznej we wszystkich sprawach szkoły,
     • reprezentowanie uczniów w realizacji ich prawa do:
      • wydawania gazetki szkolnej,
      • informacji o programie nauczania,
      • umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
      • organizacji życia szkolnego,
      • organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej,
     • przedstawianie wniosków i opinii we wszystkich sprawach szkoły,
     • wnioskowanie o dokonanie zmian w statucie szkoły.