• Pedagog

    • Pedagodzy w Zespole Szkół Zawodowych w Wołowie: Wiktoria Figiel, Konrad Fedorczak,

     których można znaleźć w pokoju nr 24 (I pietro).

     GODZINY PRACY PEDAGOGÓW

       p. W. Figiel p. K. Fedorczak
     poniedziałek 9.00 - 14.00 8.00 - 12.00
     wtorek 8.00 - 11.00 8.00 - 13.00
     środa 8.00 - 11.00 10.00 - 14.00
     czwartek 9.00 - 15.00 9.45 - 14.00
     piątek 9.00 - 15.00 8.00 - 12.00

     Konsultacje indywidualne z rodzicami w godzinach pracy pedagoga oraz zgodnie z terminarzem  konsultacji. Serdecznie zapraszamy.


        Zwróć się do pedagoga szkolnego gdy:

     • Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny.
     • Nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem, rodzicem.
     • Masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać.
     • Chciałbyś z kimś porozmawiać.
     • Chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem.
     • Masz problemy rodzinne.
     • Znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej.
     • Chciałbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób.
     • Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić.
     • Widzisz, że komuś dzieje się krzywda i nie wiesz jak zareagować.
     • Czujesz, że inni Cię krzywdzą, a Ty nie potrafisz się obronić.

      

     Przyjdź także z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić !!!


      

     Do zadań pedagoga szkolnego należy między innymi:

     1. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, rozpoznawanie indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych.
     2. Diagnozowanie sytuacji wychowawczej w szkole.
     3. Udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb.
     4. Podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły, we współpracy z rodzicami i nauczycielami.
     5. Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów młodzieży.
     6. Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów.
     7. Inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.
     8. Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów.
     9. Wspieranie nauczycieli w:
     1. rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki,
     2. udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
     3. realizacji działań wychowawczych i opiekuńczych wynikających z programu wychowawczo-profilaktycznego.
     1. Działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

      

     Zadania, o których mowa realizowane są we współpracy z:

     • rodzicami,
     • nauczycielami i innymi pracownikami szkoły, 
     • nauczycielami i pracownikami innych szkół,
     • Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną , 
     • Poradniami Specjalistycznymi,
     • innymi podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

      

     Uczniowie mogą się zgłaszać do pedagoga gdy:

     • nie radzą sobie z nauką,
     • ktoś naruszy ich prawa,
     • ktoś stosuje wobec nich przemoc,
     • potrzebują pomocy i rady,
     • chcą po prostu z kimś porozmawiać,
     • chcą poradzić się, wybierając przyszłe studia, zawód.

      

     Rodzice uczniów mogą oczekiwać pomocy wtedy gdy:

     • dziecko ma problemy z nauką, licznymi nieobecnościami i odnalezieniem się w szkole,
     • problemy z zachowaniem, z rówieśnikami,
     • uzyskania informacji i pomocy dla swoich dzieci,
     • problemy osobiste.

      

     Nauczyciele mogą oczekiwać: 

     • pomocy w zdiagnozowaniu przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych uczniów,
     • analizy opinii o uczniach z poradni psychologiczno-pedagogicznej,
     • wspierania w podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego i profilaktycznego,
     • wsparcia w rozwiązywaniu problemów wychowawczych dotyczących uczniów.

      

      

     Wykaz zajęć prowadzonych z uczniami

     Pedagog szkolny realizuje:

     1. 1. zajęcia w ramach zadań związanych z:

     2. prowadzeniem badań i działań diagnostycznych młodzieży, w tym diagnozowaniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych młodzieży w celu określenia ich mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających im funkcjonowanie i uczestnictwo w życiu szkoły,
     3. udzielaniem uczniom, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
     4. dokonywaniem wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania młodzieży objętych kształceniem specjalnym,
     5. prowadzeniem działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów młodzieży, w tym działań mających na celu przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych związanych z używaniem przez uczniów środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych;

     2. zajęcia i działania z zakresu doradztwa zawodowego.