• O projekcie

    • “Let’s get to know each other from the kitchen”

      projekt współfinansowanym z Funduszy Europejskich PO WER

     „Poznajmy się od kuchni”

     „Ponadnarodowa wymiana uczniów”

     Okres realizacji projektu: 17.08.2020 r. – 16.02.2022 r.

     Projekt pt.: „Poznajmy się od kuchni” skierowany jest do uczniów technikum kształcących  się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik hotelarstwa w Zespole Szkół Zawodowych w Wołowie. Realizacja projektu przewiduje zorganizowanie  w dwóch etapach 1 – tygodniowych  mobilności uczniowskich do szkoły partnerskiej BBS II w Osterode am Harz w Niemczech.

     W projekcie weźmie udział łącznie 30 uczniów naszej szkoły.

     Celem projektu jest:

     • doskonalenie językowe uczestników, promowanie różnorodności językowej, podniesienie umiejętności posługiwania się językami obcymi w codziennej komunikacji, nauce i realizacji zadań;
     • doskonalenie modelu nauczania i uczenia się, dążenie do samorozwoju poprzez współpracę z kolegami ze szkoły partnerskiej,
     • poznanie innych kultur, obyczajów, zdobycie doświadczeń międzykulturowych, przełamanie stereotypów, wykształcenie postawy tolerancji i otwartości na inne kultury, poznanie zwyczajów kulinarnych Niemiec, a w szczególności Dolnej Saksonii, 
     • przekazywanie informacji o zwyczajach kulinarnych naszego kraju, regionu,
     • nabycie umiejętności pracy w grupie i zespole oraz zarządzania czasem, rozbudzenie pasji poznawczych i motywacji, wzrost wiary we własne możliwości i umiejętności, wzrost samodzielności i zaradności, wzmocnienie odporności na sytuacje stresogenne.

     W ramach projektu przewidziane są następujące działania: przed rozpoczęciem stażu w Niemczech młodzież odbędzie szkolenie językowe, kulturowe i pedagogiczne.

     W czasie pobytu w Niemczech uczniowie będą doskonalili umiejętności językowe, pokonają barierę komunikacyjną, wzrośnie ich pewność siebie i wiara we własne możliwości. Uczniowie nabędą umiejętności społeczne w obszarze komunikacji interpersonalnej. W trakcie tygodniowej mobilności będą uczestniczyli wspólnie z młodzieżą z Niemiec w zięciach i warsztatach mających na celu lepsze poznanie się, poznanie kraju partnera, zwyczajów, obyczajów oraz tradycji panujących w danym kraju, kultury kulinarnej oraz typowych potraw dla danego regionu. W czasie wolnym młodzież będzie uczestniczyła wspólnie w zajęciach sportowych, rekreacyjnych oraz rozwijała pasje poznawcze w trakcie wycieczek krajoznawczych

     Rezultatem projektu będzie: zwiększenie świadomości i umiejętności użycia języka obcego, poznanie kraju przyjmującego, rozwój postaw społecznych, rozwój osobisty. Nabyte przez uczniów doświadczenia w ramach mobilności wpłyną na podniesienie poziomu ich wykształcenia, wzrośnie ich motywacja do nauki języków obcych, pewność siebie oraz umiejętność radzenia sobie w różnych sytuacjach poza granicami własnego kraju.

     Planowane  mobilności:

     I grupa – 1-tygodniowy wyjazd we wrześniu 2021 r. dla 15 uczniów – termin: 05.09.2021r. –11.09.2021 r.
     II grupa – 1-tygodniowy wyjazd - wrzesień/październiku 2021 r. dla 15 uczniów – termin: 26.09.2021 r. - 02.10.2021 r.

      

     Wyjazdy  zostaną poprzedzone przygotowaniem uczestników w zakresie:

     • językowym - bezpłatny kurs języka niemieckiego,
     • kulturowym - warsztaty pt. „Poznajemy kulturę, obyczaje i warunki życia w Niemczech”,
     • pedagogicznym.

     Dofinansowanie projektu z UE: 142.662,00 złotych

     Uczestnicy projektu nie ponoszą żadnych kosztów finansowych związanych z udziałem w projekcie. Podróż, zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie, wycieczki tematyczne, warsztaty w szkole pokrywane są ze środków projektu.

     Realizacją projektu zajmuje się grupa projektowa nauczycieli w składzie:
     Henryka Przybyłowicz – Dyrektor Szkoły
     Agata Butkiewicz – nauczyciel przedmiotów zawodowych
     Joanna Przybyłowicz – nauczyciel języka niemieckiego.