• Cele i zadania doradcy zawodowego

    •  Zadania szkolnego doradcy zawodowego:

     • Przygotowanie młodzieży do trafnego wyboru zawodu i dalszego kształcenia oraz opracowania indywidualnego planu kariery edukacyjno – zawodowej.
     • Przygotowanie ucznia do radzenia sobie w sytuacjach trudnych, takich jak: bezrobocie, problemy zdrowotne, adaptacja do nowych warunków pracy i mobilności zawodowej.
     • Przygotowanie rodziców do efektywnego wspierania młodzieży w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych.
     • Pomoc nauczycielom w realizacji tematów związanych z wyborem zawodu w ramach lekcji przedmiotowych.
     • Wspieranie działań szkoły mających na celu optymalny rozwój edukacyjny i zawodowy ucznia.
     • Systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje i pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej.
     • Gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia.
     • Prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, wspierających uczniów w świadomym planowaniu kariery i podjęciu roli zawodowej poprzez przygotowanie ich do aktywnego poszukiwania pracy, prezentowania się na rynku pracy oraz wyposażenie ich w wiedzę na temat reguł i trendów rządzących rynkiem pracy.
     • Kierowanie w sprawach trudnych, do specjalistów: doradców zawodowych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych i urzędach pracy, lekarzy itp.

      

     Drogi Uczniu!
     Przed podjęciem decyzji o długotrwałych konsekwencjach w karierze zawodowej, w pierwszej kolejności powinienieś poznać samego siebie, w szczegolności swoje:

     • zainteresowania,
     • zdolności,
     • słabe i mocne strony,
     • osobowość,
     • temperament,
     • styl uczenia się.

     Nie wiesz jak to zrobić - POMOŻE CI SZKOLNY DORADCA ZAWODOWY.