• „Rozwój kształcenia zawodowego w Powiecie Wołowskim – edycja 2”

      

     Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
     Oś priorytetowa 10 EDUKACJA

     Działanie 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy
     Poddziałanie 10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy - konkursy horyzontalne

     Wartość projektu: 3 655 148,50 zł, w tym dofinansowania UE: 3 106 876,22 zł

     Realizatorzy:
     Beneficjent: Powiat Wołowski
     Partner: Jasinowska-Czarny Anna UNIKA Doradztwo Unijne i Public Relations

          

     Okres realizacji projektu: od 01.10.2020 r. do 30.09.2022 r. 

     Cele projektu:
     Celem głównym projektu jest poprawa jakości kształcenia w Zespole Szkół Zawodowych w Wołowie, Zespole Szkół Zawodowych w Brzegu Dolny i Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie poprzez unowocześnienie oferty kształcenia branżowego i dostosowanie jej do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy, zwiększenie szans 369 uczniów na regionalnym rynku pracy oraz wsparcie 29 nauczycieli w programie do września 2022 roku.

     Efektem projektu, będzie doprowadzenie do sytuacji wzrostu kompetencji praktycznych uczennic i uczniów, które w konsekwencji spowodują zwiększenie zatrudnienia absolwentów szkolnictwa zawodowego powiatu wołowskiego i Dolnego Śląska. Docelowo w projekcie założono:

     • uzupełnienie kwalifikacji i kompetencji niezbędnych na rynku pracy przez 369 uczniów,
     • podniesienie umiejętności praktycznych poprzez realizację staży zawodowych przez 260 uczniów,
     • dostosowanie kwalifikacji 29 nauczycieli szkół zawodowych do wymogów aktualnego rynku pracy w formie studiów podyplomowych szkoleń i staży zawodowych,
     • dostosowanie oferty kształcenia szkół zawodowych powiatu wołowskiego do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku poprzez prace adaptacyjne i zakup nowoczesnego wyposażenia pracowni zawodowych.

     Opis projektu:

     Założenia projektu skupiają się na wsparciu praktycznej nauki zawodu uczennic i uczniów szkół zawodowych Powiatu Wołowskiego, w tym kształcących się w zawodach deficytowych i RIS. Projekt obejmuje 3 placówki: Zespół Szkół Zawodowych w Wołowie, Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie. Projekt jest odpowiedzią na diagnozy potrzeb edukacyjnych, które zostały zatwierdzone przez organ prowadzący Powiat Wołowski, a zaplanowane działania odpowiadają na zidentyfikowane w nich potrzeby. Wsparcie odbędzie się poprzez organizację kursów i szkoleń, doradztwa zawodowo-edukacyjnego, wyjazdów na targi branżowe, zawodoznawcze zajęcia w przedsiębiorstwach, staże uczniowskie oraz szkolenia, studia podyplomowe i staże branżowe dla nauczycieli w zakresie praktycznej nauki zawodu. Zaplanowano także działania mające na celu unowocześnienia oferty kształcenia branżowego i dostosowanie jej do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy poprzez prace adaptacyjne oraz zakup nowoczesnego wyposażenia i pomocy dydaktycznych do pracowni zawodowych. W projekcie przewidziano wykorzystanie e-zasobów/e-materiałów dydaktycznych stworzonych dzięki środkom EFS.

     Projekt ma na celu osiągnięcie znaczącego wzrostu konkurencyjności uczennic i uczniów szkół Powiatu Wołowskiego kształcących się w zawodach deficytowych i RIS, na rynku pracy. Projekt przewiduje objęcie wsparciem podmiot realizujący zadania centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego. Wnioskodawca zakłada, poprzez realizację 8 zadań projektowych, doprowadzenie do sytuacji wzrostu kompetencji praktycznych uczennic i uczniów, które w konsekwencji spowodują zwiększone zatrudnienie absolwentów szkolnictwa zawodowego regionu. Projekt realizowany będzie we współpracy z pracodawcami i przedsiębiorcami, w tym z branż istotnych dla województwa dolnośląskiego oraz z uczelniami wyższymi. Zawiązane partnerstwo pozwoli na sprawne wdrożenie działań w oparciu o potencjał i doświadczenie Partnera.

      


      

     Realizacja projektu w Zespole Szkół Zawodowych w Wołowie

     Działaniami będzie objętych:
     134 uczniów Technikum (106K, 28M), 161 uczniów Branżowej Szkoły I stopnia (53K, 108M)
     9 nauczycieli (8K, 1M).

      

     Zadanie 1: Dostosowanie kształcenia uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Wołowie do potrzeb rynku pracy

     W projekcie uwzględniono szkolenia dające uczniom dodatkowe kwalifikacje.

     1. warsztaty edukacyjno - zawodowe prowadzone przez szkolnego doradcę zawodowego;
     2. szkolenia podnoszące kompetencje i kwalifikacje uczniów w systemie certyfikacji VCC z zakresu:
     1. obsługa kas fiskalnych,
     2. barman,
     3. projektowanie komputerowe CAD 2D i 3D
     1. Kursy z zakresu uprawnień technicznych potwierdzonych świadectwami kwalifikacji:
     1. operator koparko – ładowarki
     2. operator wózków jezdniowych z podnośnikami zakończony egzaminem UDT
     3. kurs przygotowujący do uzyskania uprawnień elektrycznych do 1 kV wrazz egzaminem SEP
     4. kurs Spawanie blach i rur metodą MAG z egzaminem na uprawnienia kwalifikacyjne SEP
     5. monter rusztowań
     1. Kursy i szkolenia doskonalące umiejętności zawodowe:
     1. barista
     2. carving
     3. stylizacja paznokci
     4. kurs wizażu
     5. obsługa programu Planista
     1. Warsztaty:
     1. tradycyjna kuchnia Polska,
     2. nowoczesne trendy żywieniowe w kuchni dietetycznej
     1. Zajęcia warsztatowe na uczelniach wyższych:
     1. Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu
     2. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
     3. Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
     1.  Zajęcia specjalistyczne w zakładach pracy.
     2. Wyjazdy na targi branżowe: BUDMA, MOTOR SHOW, TOUR SALON, HORECA

      

     Zadanie 2: Podniesienie kwalifikacji nauczycieli zawodu Zespołu Szkół Zawodowych w Wołowie

     W zakresie dokształcenia nauczycieli przedmiotów zawodowych.
     W celu rozszerzenia oferty szkoły niezbędne jest odbycie przez nauczycieli szkoleń i studiów podyplomowych pozwalających na poszerzenie kompetencji zawodowych.

     1. studia podyplomowe Żywienie Dietetyka i Sztuka Kulinarna na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu
     2. kursy szkolenia: Barista, Barman, Carving, obsługa programu Planista
     3. Kurs instruktora przepisów ruchu drogowego

     W celu zapewnienia nauczycielom kształcenia zawodowego możliwości aktualizowania swojej wiedzy, w tym poprzez bezpośredni kontakt z rzeczywistym środowiskiem pracy w projekcie zostaną zorganizowane staże:

     1. staże dla nauczycieli branży gastronomicznej
     2. staże dla nauczycieli branży hotelarskiej
     3. staże dla nauczyciela branży budowlanej

      

     Zadanie 3: Staże uczniowskie

     Staże i praktyki zawodowe będą realizowane dla 80 osób (65K, 18M).

     Staż będzie trwał 150 godzin dla każdego uczestnika projektu. Każdy z uczestników otrzyma stypendium w wysokości 2600zł. brutto. W trakcie stażu zostaną zapewnione: szkolenie bhp, badania, dojazdy. Opiekunowie staży dostaną wynagrodzenie zgodne z regulaminem projektu.

     Na czas realizacji każdego stażu/praktyki zostanie zawarta umowa między uczniem, przedsiębiorstwem i szkołą ze szczegółowym określeniem programu, okresem realizacji, miejsca jego odbywania oraz obowiązkiem wyznaczenia opiekuna stażysty/praktykanta. Dla każdego stażysty/praktykanta zostanie opracowany program zawierający cele edukacyjne, zakres obowiązków oraz harmonogram realizacji stażu. Pracodawca zapewni stażyście odpowiednio wyposażone stanowisko pracy, szkolenie bhp, odzież roboczą, nadzór i monitoring opiekuna.

      

      Zadanie 4: Prace adaptacyjno – remontowe pracowni zawodowych

     1. teoretycznych przedmiotów zawodowych branży gastronomicznej i hotelarskiej
     2. pracowni geodezyjno – kartograficznej
     3. pracowni sprzedaży

      

     Zadanie 5: Doposażenie pracowni zawodowych Zespołu Szkół Zawodowych w Wołowie

     1. Pracownia planowania żywienia:
     1. Monitor interaktywny 65 cali;
     2. Laptop z oprogramowaniem i pakietem biurowym;
     3. Kserokopiarka czarno-biała, sieciowa, A3/A4;
     1. Pracownia teoretycznych przedmiotów zawodowych branży gastronomicznej i hotelarskiej:
     1. Stoły uczniowskie z regulowaną wysokością 3-osobowe;
     2. Stoły uczniowskie z regulowaną wysokością 2-osobowe;
     3. Szafy metalowe na urządzenia i sprzęt;
     4. Urządzenie wielofunkcyjne A3/A4 (f: drukarka, ksero, skaner);
     1. Pracownia hotelarska:
     1. Komputery all in one z systemem operacyjnym i pakietem biurowym;
     2. Laptop z oprogramowaniem i pakietem biurowym;
     1. Pracownia projektowania/kosztorysowania/planowania w budownictwie:
     1. Monitor interaktywny 65 cali;
     2. Komputery all in one z systemem operacyjnym i pakietem biurowym;
     3. Zasilacz awaryjny UPS;
     4. Kserokopiarka kolor, sieciowa A3/A4;
     1. Pracownia budowlana:
     1. Mieszalnik mikser do zaprawy kleju;
     2. Statyw budowlany z kolumną;
     3. Łata teleskopowa kodowa (aluminiowa);
     4. Laser krzyżowy;
     5. Pistolet malarski;
     1. Pracownia geodezyjno-kartograficzna:
     1. Niwelator optyczny samopoziomujący;
     2. Statywy do teodolitów/tachimetrów/niwelatorów;
     3. Podstawki pod statyw/pod tyczki/pod stojak do łaty;
     4. Pryzmat pojedynczy w oprawie;
     5. Tyczka teleskopowa do pryzmatu;
     6. Tyczki geodezyjne sygnalizacje skręcane;
     7. Stojak do tyczek geodezyjnych;
     8. Ruletka geodezyjna z dokładnością milimetrową, stalowa;
     9. Węgielnica z pionem sznurkowym;
     10. Łaty niwelacyjne;
     11. Stojak – uchwyt do łaty bipod (statyw aluminiowy lekki na klamrę + uchwyt do łat);
     12. Żabki niwelacyjne;
     13. Szpilki geodezyjne (jedenaście szpilek i dwa kółka);
     14. Pion sznurkowy;
     15. Podziałka transwersalna i przenośnik (kroczek);
     16. Szkicownik A4 (dwa zamknięcia);
     17. Planimetr biegunowy mechaniczny;
     18. Odbiornik + kontroler (zestaw zawiera: odbiornik, kontroler, oprogramowanie FieldGenius, program raportujący, tyczka, uchwyt);
     19. Tachimetr N6 South 5’’ 2mm+2ppm 600m bezlustrowy;
     20. Teodolit elektroniczny;
     21. Niwelator optyczny precyzyjny (z mikrometrem);
     22. PLOTER 61cm A1 DX5 100% SUBLIMACJA;
     23. Stoły uczniowskie z regulowaną wysokością 3-osobowe;
     24. Stoły uczniowskie z regulowaną wysokością 2-osobowe;
     25. Stanowisko komputerowe: stolik i krzesło w zestawie;
     26. Krzesła uczniowskie;
     27. Regały szkolne do pracowni zawodowej moduł podstawowy;
     28. Regały szkolne do pracowni zawodowej moduł dodatkowy;
     29. Szafy metalowe na urządzenia i sprzęt;
     30. Komputery all in one z systemem operacyjnym i pakietem biurowym;
     31. Urządzenie wielofunkcyjne A3/A4 (f: drukarka, ksero, skaner);

     Zespół koordynujący projektem w szkole:
     Henryka Przybyłowicz
     Agata Butkiewicz