• Informacje dotyczące kształcenia uczniów BSI

    • Informacje dotyczące kształcenia uczniów branżowej szkoły I stopnia

      

     Po ukończeniu szkoły podstawowej obowiązek nauki spełnia się przez:

     1. uczęszczanie do publicznej lub niepublicznej szkoły ponadpodstawowej,
     2. realizowanie, zgodnie z odrębnymi przepisami, przygotowania zawodowego u pracodawcy.

     (art. 36. ust. 9 Prawa oświatowego)

      

     Przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników odbywa się przez naukę zawodu. Przygotowanie zawodowe młodocianych może prowadzić:

     1. pracodawca,
     2. osoba prowadząca zakład pracy w imieniu pracodawcy,
     3. osoba zatrudniona u pracodawcy

     pod warunkiem posiadania kwalifikacji wymaganych od instruktorów praktycznej nauki zawodu.  

      

     Nauka zawodu ma na celu przygotowanie młodocianego do pracy w charakterze wykwalifikowanego pracownika lub czeladnika i obejmuje praktyczną naukę zawodu, która jest organizowana u pracodawcy na podstawie umowy o pracę oraz dokształcania teoretycznego w szkole lub w systemie pozaszkolnym (np. na kursach)

      

     Nauka zawodu obejmuje 36 miesięcy teorii i praktyki, kończy się egzaminem, którego koszty pokrywa pracodawca.

      

     Pracodawca zawiera z młodocianym umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego. Umowa zawierana jest na piśmie, na czas określony i musi zawierać takie informacje jak: rodzaj, czas i miejsce przygotowania zawodowego, sposoby teoretyczne przyuczenia do danego zawodu oraz wynagrodzenie. Pracodawca ma obowiązek poinformować o zawarciu takiej umowy wójta, burmistrza lub prezydenta zgodnie z miejscem zamieszkania młodocianego pracownika.

      

     Umowę można wypowiedzieć, jeśli młodociany pracownik nie wypełnia swoich obowiązków wynikających z umowy, a także w sytuacji ogłoszenia upadłości pracodawcy i przeprowadzenia zmian w firmie, uniemożliwiających dalsze przygotowanie zawodowe. O fakcie wypowiedzenia umowy osoby młodocianej należy poinformować jej opiekuna prawnego (lub ustawowego przedstawiciela), szkołę, ewentualnie izbę rzemieślniczą.

      

     Po podpisaniu umowy o pracę, pracodawca kieruje pracownika na dokształcanie do Branżowej Szkoły I Stopnia. Uczeń uzyskuje podwójny status prawny tj. ucznia Branżowej Szkoły I Stopnia w Wołowie i oraz młodocianego pracownika w zakładzie pracy.

      

     Uczeń branżowej szkoły I stopnia wiedzę teoretyczną zdobywa w szkole, a praktyczne umiejętności wykonywania zawodu w zakładach pracy/zakładach rzemieślniczych pod kierownictwem instruktorów praktycznej nauki zawodu na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego.