• Prawa dziecka

    • Co kryje się pod pojęciem „prawa dziecka”?

     Prawa dziecka można postrzegać jako element szerszego pojęcia praw człowieka. Ich źródłem jest zatem nie tyko Konwencja o prawach dziecka, lecz także cały szereg innych aktów normatywnych, do których należą w szczególności pakty praw człowieka ONZ. Nie można z tym pojęciem mylić praw ucznia. Do kategorii praw ucznia należy wszystko to, co wiąże się z uprawnieniami przysługującymi osobiście każdemu dziecku z tytułu bycia uczniem (wychowankiem) danej szkoły (lub odpowiednio placówki). Ich źródłem jest sama ustawa Prawo oświatowe,  o systemie oświaty, względnie niektóre przepisy wykonawcze oraz oparty na tych aktach normatywnych statut szkoły.

     Konwencja o prawach dziecka wyróżnia m.in. prawa:

     • prawo do życia bez jakiejkolwiek dyskryminacji bez względu na rasę, płeć, język, religię, status majątkowy, niepełnosprawność czy cenzus urodzenia,prawo do znajomości swoich praw,
     • prawo do dochodzenia swoich praw,
     • prawo do nauki,
     • prawo do wypoczynku i czasu wolnego, uczestnictwa w zabawach i życiu kulturalnym,
     • prawo do równego traktowania wobec prawa,
     • prawo do ochrony przed poniżającym traktowaniem i karaniem oraz wszelkimi formami przemocy fizycznej lub psychicznej,
     • prawo do ochrony przed arbitralną lub bezprawną ingerencją w życie prywatne, rodzinne czy też korespondencję,
     • prawo do ochrony przed bezprawnymi zamachami na jego honor i reputację,
     • prawo do swobodnego wyrażania własnych poglądów we wszystkich sprawach jego dotyczących oraz prawo do swobodnej wypowiedzi,
     • prawo do swobody myśli, sumienia i wyznania,
     • prawo dostępu do informacji z rożnych źródeł,
     • prawo do swobodnego zrzeszania się,
     • prawo do ochrony zdrowia,
     • prawo do odpowiedniego poziomu życia,
     • prawo do ochrony przed wyzyskiem ekonomicznym lub wykonywaniem niebezpiecznych lub szkodliwych prac,
     • prawo do ochrony przed wszelkimi innymi formami wyzysku naruszającego jego dobro;
     • wolność od przemocy fizycznej lub psychicznej, wyzysku, nadużyć seksualnych oraz okrucieństwa,
     • prawo do wychowania w rodzinie i kontaktów z obojgiem rodziców,
     • prawo do opieki zastępczej w przypadku niemożności wychowania w rodzinie,
     • prawo ochrony przed przemocą,
     • prawo do korzystania z systemu zabezpieczenia społecznego.

     Konwencja_o_prawach_dziecka.pdf