• Informacja o projekcie

    •                                                                  

      „Rozwój kształcenia zawodowego w Powiecie Wołowskim”

      

     Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

     PO: Regionalny Program Operacyjny Województw Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020.

     Oś priorytetowa: 10 Edukacja.

     Działanie: 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.

     Poddziałanie: 10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – konkursy horyzontalne.

     Zakres interwencji: Lepsze dopasowywanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami.

      

     Całkowita wartość projektu: 2 714 304,75 zł.

      

     Realizator: Powiat Wołowski

      

     Okres realizacji projektu: 01.09.2017 r. – 31.08.2019 r.

      

     Celem głównym projektu jest:

     1. dostosowanie oferty edukacyjnej 3 placówek prowadzonych przez Powiat Wołowski do potrzeb rynku pracy,
     2. zwiększenie szans 395 uczniów na regionalnym rynku pracy,
     3. rozwój i dostosowanie kwalifikacji 16 nauczycieli szkół zawodowych do wymogów aktualnego rynku pracy w formie studiów podyplomowych i szkoleń,
     4. uzupełnienie kwalifikacji niezbędnych na rynku pracy przez 359 uczniów poprzez certyfikowane szkolenia,
     5. udział 347 osób w stażach i praktykach zawodowych,
     6. wyjazdy edukacyjne na uczelnie wyższe,
     7. doradztwo zawodowe,
     8. zakup nowoczesnego wyposażenia pracowni zawodowych.

      

     Projektem objęte są publiczne szkoły prowadzące kształcenie zawodowe:

     1. Zespół Szkół Zawodowych w Wołowie,
     2. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie,
     3. Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym.

      

     Grupy docelowe:

     1. 395 uczniów (196K, 199M)
     2. 16 nauczycieli (13K, 3M)

      

     Zadania w Zespole Szkół Zawodowych w Wołowie

      

     Działaniami będzie objętych:

     117 uczniów Technikum  (90K, 27M),  48 uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej (18K, 30M) – łącznie 165 uczniów (108K, 57M)

     11 nauczycieli (11K).

      

     Zadanie 1: Dostosowanie kształcenia uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Wołowie do potrzeb rynku pracy

      

     W projekcie uwzględniono szkolenia dające uczniom dodatkowe kwalifikacje.

     1. warsztaty edukacyjno - zawodowe prowadzone przez szkolnego doradcę zawodowego – 8 gr x 10 godz. x 10 osób;
     2. szkolenia podnoszące kompetencje i kwalifikacje uczniów w systemie certyfikacji VCC z zakresu:
     1. Barman – 1 gr x 64 godz. x 15 osób;
     2. Wykonywanie usług kelnerskich – 3 gr x 64 godz. x 15 osób;
     3. kurs Kelner - język angielski branżowy – 2 gr x 60 godz. x 10 osób;
     4. kurs Kelner - język niemiecki branżowy – 1 gr x 60 godz. x 10 osób;
     5. Obsługa kas fiskalnych – 1 gr x 40 godz. x 15 osób;
     6. Projektowanie komputerowe CAD 2D i 3D – 1 gr x 60 godz. x 10 osób;
     7. Kurs Opiekun osób starszych - język niemiecki – 1 gr x 60 godz. x 15 osób.

     Szkolenia będą realizowane w trakcie roku szkolnego, na weekendy lub ferie w zależności od zdolności organizacyjnych szkoły. Każdy uczestnik szkoleń otrzyma podręcznik dedykowany danemu kursowi. Szkolenia będą prowadzone przez certyfikowanych trenerów zgodnie z opracowanym programem zajęć wskazanym przez jednostkę certyfikującą. Wszystkie szkolenia zostaną zakończone egzaminem zewnętrznym prowadzonym przez niezależny podmiot. W przypadku pozytywnej

     oceny uczestnik otrzyma certyfikat VCC potwierdzający nabyte kompetencje.

     1. Szkolenia zlecone podmiotom zewnętrznym:
     1. Operator wózków jezdniowych z podnośnikami zakończony egzaminem UDT – 2 gr x 15 osób;
     2. Kurs Spawanie blach i rur metodą MAG z egzaminem na uprawnienia kwalifikacyjne SEP – 2 gr x 15 osób;
     3. Kurs przygotowujący do uzyskania uprawnień elektrycznych do 1 kV wraz
      z egzaminem SEP – 2 gr x 16 godz. x 15 osób;
     4. Szkolenie Tajemnice i sekrety sous vide - 2 gr  x 6 godz. x 12osób;
     5. Szkolenie Piec konwekcyjno – parowy – wielofunkcyjność urządzenia. - 2 gr x 8 godz. x 12 osób.

     Do udziału w kursach i szkoleniach zostanie zapewniony równy dostęp dla kobiet i mężczyzn.
     W szkoleniach zostanie również zapewniony dostęp dla osób z niepełnosprawnościami. 

     1. Zajęcia warsztatowe na uczelniach wyższych:
     1. Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu – zawód technik budownictwa – 3 warsztaty x 15 osób;
     2. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu – zawód technik żywienia i usług gastronomicznych – 2 warsztaty x 15 osób;
     3. Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii  - zawód technik żywienia i usług gastronomicznych – 7 warsztatów x 15 osób;
     4. Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu – zawód technik hotelarstwa – 3 warsztaty x 15 osób;

      

     Zadanie 2: Podniesienie kwalifikacji nauczycieli zawodu Zespołu Szkół Zawodowych w Wołowie.

      

     W zakresie dokształcenia nauczycieli przedmiotów zawodowych.

     W celu rozszerzenia oferty szkoły niezbędne jest odbycie przez nauczycieli szkoleń i studiów podyplomowych pozwalających na poszerzenie kompetencji zawodowych. Liczba nauczycieli zawodu zainteresowanych udziałem w projekcie – 11 osób, w tym branża budowlana – 1osoba, branża gastronomiczna – 7osób, branża hotelarska – 3osoby.

     1. studia podyplomowe Eksploatacja i utrzymanie dróg i mostów na Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu -1 osoba;
     2. szkolenie Inżynieria projektowania komputerowego CAD 2D i 3D - 1 osoba x 60 godz.;
     3. szkolenie Nowoczesne hotelarstwo - 2 osoby x 24 godz.;
     4. szkolenie Wykonywanie usług kelnerskich - 4 osoby x 50godz.;
     5. szkolenie Nowoczesne techniki i technologie gastronomiczne - 5 osób x 24 godz.;
     6. szkolenie Tajemnice i sekrety sous vide - 5 osób x 6 godz.;
     7. szkolenie Profesjonalny nauczyciel zawodu - 11osób x 30 godz.

     Szkolenia te będą realizowane we Wrocławiu lub w szkole w okresie 2017/2018.

      

     W celu zapewnienia nauczycielom kształcenia zawodowego możliwości aktualizowania swojej wiedzy, w tym poprzez bezpośredni kontakt z rzeczywistym środowiskiem pracy w projekcie zostaną zorganizowane staże:

     1. staże dla nauczycieli branży gastronomicznej – 3 osoby x 80 godzin (2 tygodnie – 10 dni roboczych);
     2. staże dla nauczycieli branży hotelarskiej -  2osoby x 80 godzin (2 tygodnie – 10 dni roboczych);
     3. staże dla nauczyciela branży budowlanej - 1 osoba x 80 godzin (2 tygodnie – 10 dni roboczych).

      

     Zadanie 3: Staże i praktyki zawodowe dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Wołowie.

      

     Staże i praktyki zawodowe będą realizowane dla 165 osób (109K, 56M), w 2018 r. staże odbędzie 80 uczniów, a w 2019 r. – 85 uczniów. W stażach weźmie udział 117 uczniów technikum, a w praktykach zawodowych 48 uczniów zasadniczej szkoły zawodowej.

     Staż będzie trwał 150 godzin dla każdego uczestnika projektu. Zostanie on zorganizowany w okresie wakacyjny w roku 2017 i 2018. Każdy z uczestników otrzyma stypendium w wysokości 2100zł. brutto. W trakcie stażu zostaną zapewnione: szkolenie bhp, badania, dojazdy. Opiekunowie staży dostaną wynagrodzenie zgodne z regulaminem projektu. Pracodawca będzie ponosił koszty organizacji stażu w wysokości min. 5 %. Staże będą wykraczać poza zakres organizowany przez szkołę w ramach podstawy programowej.

     Na czas realizacji każdego stażu/praktyki zostanie zawarta umowa między uczniem, przedsiębiorstwem i szkołą ze szczegółowym określeniem programu, okresem realizacji, miejsca jego odbywania oraz obowiązkiem wyznaczenia opiekuna stażysty/praktykanta. Dla każdego stażysty/praktykanta zostanie opracowany program zawierający cele edukacyjne, zakres obowiązków oraz harmonogram realizacji stażu. Pracodawca zapewni stażyście odpowiednio wyposażone stanowisko pracy, szkolenie bhp, odzież roboczą, nadzór i monitoring opiekuna.

      

     Zadanie 4: Doposażenie pracowni Zespołu Szkół Zawodowych w Wołowie.

      

     1. Pracownia gastronomiczna:
     1. piec konwekcyjno – parowy,
     2. podgrzewacz do talerzy,
     3. sous vide – urządzenie do gotowania w niskich temperaturach,
     4. pakowarka próżniowa,
     5. zestaw noży kuchennych,
     6. termometr z sondą do mierzenia temperatury produktu poddanego obróbce termicznej,
     7. zestaw garnków.
     1. Pracownie komunikacji w języku obcym:
     1. monitor interaktywny dotykowy 65' – 2 szt.
     1. Pracownia planowania żywienia i produkcji gastronomicznej:
     1. program żywieniowy do edukacji Wiki Pro 1.2 wersja na 16 stanowisk - z dostępem do stałej aktualizacji Instytutu Żywności i Żywienia,
     2. drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4.
     1. Pracownia obsługi gości:
     1. ekspres do kawy, herbaty.
     1. Pracownia dokumentacji technicznej
     1. drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4,
     2. oprogramowanie do wykonywania harmonogramów robót „Planista 6.5.22 z kluczem sieciowym Net 20 stanowisk” – wersja edukacyjna.
     1. Pracownia budowlana:
     1. filmy instruktażowe – budowa domu jednorodzinnego (5 części),
     2. wiertarka (udarowa).
     1. Pracownia miernictwa drogowego:
     1. laserowy przyrząd traserki  ze statywem,
     2. teodolit wraz ze statywem,
     3. niwelator wraz ze statywem,
     4. stojak to tyczki (łaty),
     5. ruletka geodezyjna.