• Sprawozdanie za 2018 r.

    • Zgodnie z § 34 ust. 9  rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planu kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego (…) – Dz. U. poz. 1911 z późn. zm., Zespół Szkół Zawodowych w Wołowie informuje,  że sprawozdania finansowe za rok 2018, na które składają się:

     1. bilans jednostki budżetowej,
     2. rachunek zysków i strat (wariant porównawczy),
     3. zestawienie zmian w funduszu jednostki,
     4. informacja dodatkowa,

     są opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Wołowskiego.