• Informacja

    • Pragniemy poinformować, iż  od 01 wrzesnia 2017 r. w Zespole Szkół Zawodowych w Wołowie realizowany jest projekt pt.:

     „Rozwiń skrzydła edukacji” 

     Projekt wdrażany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 - 2020, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego: oś priorytetowa: 10 Edukacja; numer i nazwa działania: 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.

     Projekt realizowany jest od 1 września 2017 r. do 30 czerwca 2019 r.

      

     Całkowita wartość projektu wyniesie 1 094 394,00 zł. Beneficjentem projektu jest Powiat Wołowski, a zadania ujęte w projekcie będą realizowane w czterech powiatowych jednostkach oświatowych.

     Projekt „Rozwiń skrzydła edukacji” zakłada realizację celów zmierzających do:

     • podniesienia kompetencji kluczowych uczniów uczęszczających do szkół i placówek realizujących projekt oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy,
     • rozwijania indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
     • utworzenie Szkolnych Punktów Informacji i Kariery,
     • podniesienie jakości usług edukacyjnych w szkołach biorących udział w projekcie, m.in. przez szkolenie nauczycieli i doposażenie placówek.

      

     W Zespole Szkół Zawodowych w Wołowie realizowane będą dodatkowe zajęcia dla uczniów:

     1. zajęcia informatyczne/ICT:
      • Obsługa komputerowych programów użytkowych,
      • Komputer w mojej przyszłej pracy,
     2. zajęcia językowe:
      • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka niemieckiego,
      • zajęcia rozwijające kompetencje językowe - język niemiecki,
     3. zajęcia dodatkowe wyrównawcze dla uczniów z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych:
      • zajęcia wyrównawcze z matematyki - Wykorzystanie komputerów do rozwiązywania zadań z matematyki,
      • zajęcia wyrównawcze z biologii – Biologia dla każdego,
     4. zajęcia dodatkowe rozwijające dla uczniów z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych:
      • zajęcia rozwijające z matematyki –Matematyka i komputer- szansa na sukces,
      • zajęcia rozwijające z biologii – Biologia w praktyce,
      • zajęcia rozwijające z geografii – Na mapie i w terenie,
     5. warsztaty przedsiębiorczości;
     6. zajęcia rozwijające postawy kreatywności, innowacyjności, pracy,
     7. indywidualne zajęcia psychologiczno-pedagogiczne,
     8. doradztwo zawodowe:
      • warsztaty edukacyjno-zawodowe,
      • doradztwo indywidualne.

      

     Szkoła zostanie także doposażona 20 przenośnych komputerów All-in-One (19 uczniowskich, 1 dla nauczyciela) i 2 monitory dotykowe. Wartość sprzętu – 68600,00 zł.

     Nauczyciele zatrudnieni w szkole będą mogli skorzystać z bogatej oferty szkoleń tj.:

     1. Metody zindywidualizowanego podejścia do ucznia – komunikowanie celów i potrzeb,
     2. Kompetencje społeczne,
     3. „TIK w pracy nauczyciela",
     4. Wykorzystanie e-podręczników, e-zasobów, e-materiałów dydaktycznych.

      

     Projekt będzie realizowany w okresie od dnia 1 września 2017 r. do dnia 30 czerwca 2019 r.

     O bieżących działaniach w projekcie będziemy informować za pośrednictwem naszej strony internetowej. Zapraszamy do systematycznego zapoznawania się z zamieszczanymi informacjami.