• Informacja dla rodziców

    • Informacja dla rodziców/prawnych opiekunów/uczniów dotycząca realizacji przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie w Zespole Szkół Zawodowych w Wołowie

      

     Wychowanie do życia w rodzinie należy postrzegać jako integralną część wychowania ogólnego. Nadrzędnym celem wychowania do życia w rodzinie jest takie oddziaływanie na uczniów, aby przemyślenia i wnioski płynące z zajęć pomogły im lepiej zrozumieć siebie i innych, a także rzutowały na podejmowanie właściwych decyzji obecnie i w przyszłości.
     Specyfika zajęć wychowanie do życia w rodzinie polega na wspomaganiu młodych ludzi w ich rozwoju ku odpowiedzialności, samowychowaniu, wierności sobie i przyjętym zasadom oraz wartościom i zobowiązaniom. Realizowane podczas zajęć treści stanowią spójną całość z pozostałymi zadaniami wychowawczo-profilaktycznymi szkoły.

     Podstawa programowa WDŻR została podzielona na sześć działów tematycznych:

     1. Rodzina
     2. Dojrzewanie
     3. Seksualność człowieka.
     4. Życie jako fundamentalna wartość.
     5. Płodność.
     6. Postawy

     Treści zawarte w podstawie programowej zostały rozbudowane i uszczegółowione. Poszerzono i wyeksponowano problemy psychologiczne i wychowawcze. 

     Cele zajęć:

     • ukazywanie wartości rodziny,
     • okazywanie szacunku innym ludziom, docenianie ich wysiłku i pracy, przyjęcie postawy szacunku wobec siebie,
     • pomoc w przygotowaniu się do zrozumienia i akceptacji przemian okresu dojrzewania; pokonywanie trudności okresu dorastania,
     • kształcenie umiejętności przyjęcia integralnej wizji osoby; dokonywanie wyborów; urzeczywistnianie wartości służących osobowemu rozwojowi; kierowanie własnym rozwojem; poznawanie, analizowanie i wyrażanie uczuć; poznanie możliwości rozwiązywania problemów;
     • pozyskanie wiedzy na temat organizmu ludzkiego i zachodzących w nim zmian rozwojowych w okresie prenatalnym i postnatalnym oraz akceptacja własnej płciowości; kształtowanie postawy obrony własnej intymności i nietykalności seksualnej oraz szacunku dla ciała innej osoby,
     • uświadomienie i uzasadnienie potrzeby przygotowania do zawarcia małżeństwa i założenia rodziny,
     • pozyskanie wiedzy na temat korzystania ze środków przekazu, w tym z Internetu, w sposób selektywny, umożliwiający obronę przed ich destrukcyjnym oddziaływaniem,

     Przedmiot realizowany jest wg programu Teresy Król „Wędrując ku dorosłości” z ewentualnymi modyfikacjami prowadzącego.

     Treści programowe zajęć WDŻR są przeznaczone do realizacji w klasach I-III. Zajęcia nie podlegają ocenie oraz nie mają wpływu na promocję. Uczeń uczestniczy w 14 godzinach zajęć.  Część tematów jest omawiana z podziałem na grupy chłopców i dziewcząt.