• Informacja o projekcie

    •  „Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w powiecie wołowskim”

     Oś priorytetowa 7 Infrastruktura edukacyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
     Wartość projektu: 5 030 433,67 zł
     Kwota dofinansowania UE: 4 267 708,62 zł
     Realizator: Powiat Wołowski
     Okres realizacji projektu: 16.03.2020 r. – 31.10.2022 r.

     Głównym celem realizacji projektu jest poprawa warunków i jakości kształcenia zawodowego w powiecie wołowskim  poprzez modernizację infrastruktury 6 szkół pod kątem potrzeb rynku pracy i regionalnych smart specialisation.

     Cele szczegółowe projektu to:

     • modernizacja infrastruktury i wyposażenia 5 szkół kształcenia zawodowego powiatu wołowskiego: Zespołu Szkół Zawodowych w Wołowie (technikum i szkoły branżowej I stopnia), Zespołu Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym (technikum i szkoły branżowej I stopnia), Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie (technikum) oraz Zespołu Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie (szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy);
     • stworzenie w szkołach warunków nauczania zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej poprzez utworzenie/zmodernizowanie i wyposażenie 12 pracowni szkolnych dla 603 uczniów i uczennic;
     • wzmocnienie współpracy z pracodawcami 5 szkół w celu dostosowywania oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy;
     • wsparcie rozwoju uczniów Zespołu Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
     • rozwój oferty edukacyjnej szkolnictwa zawodowego powiatu wołowskiego w powiązaniu z potrzebami lokalnego i regionalnego rynku pracy oraz smart specialisation Dolnego Śląska;
     • poprawa jakości kształcenia poprzez wdrożenie w 6 szkołach nowoczesnych metod nauczania opartych o TIK oraz odzwierciedlających rzeczywiste warunki pracy;
     • wzrost atrakcyjności i konkurencyjności placówek kształcenia zawodowego powiatu wołowskiego poprzez poszerzenie i unowocześnienie oferty edukacyjnej i procesu nauki.

     Projekt wprost realizuje cel szczegółowy działania 7.2 RPO WD 2014-2020: Lepsze warunki kształcenia w edukacji ponadgimnazjalnej, w tym zawodowej oraz jest spójny z celem określonym dla działania 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.

     Efektem projektu będzie poprawa efektywności kształcenia zawodowego i wyższa jakość edukacji, co przełoży się na lepszą naukę umiejętności niezbędnych na rynku pracy i tym samym zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów.

     Główną grupą docelową są uczniowie szkół objętych projektem – obecni i przyszli, w tym uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną i uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi. W roku szkolnym 2019/2020 do szkół objętych projektem uczęszcza ogółem 902 uczniów i uczennic, w tym do: Zespołu Szkół Zawodowych w Wołowie (technikum i szkoły branżowej I stopnia);  Zespołu Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym (technikum i szkoły branżowej I stopnia), Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie (technikum), Zespołu Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie (szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy).

     Działania realizowane w Zespole Szkół Zawodowych w Wołowie

     Rozbudowa istniejącego budynku szkoły w celu utworzenia 3 pracowni: dwóch do nauki zawodu w branży geodezyjnej i budowlanej, jednej matematyczno-informatycznej – do kształcenia przedmiotów ogólnych wspierających naukę zawodu. Inwestycja zostanie zrealizowana w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

     Zgodnie z założeniami programu funkcjonalno-użytkowego planuje się rozbudowę najstarszej części istniejącego budynku o budynek kubaturowy od strony północnej, wzdłuż ul. Spacerowej i wyposażenie go w bazę dydaktyczną nowych pracowni kształcenia zawodowego.

     Zakres rzeczowy projektu obejmuje zabudowę na istniejącej działce budynku szkoły powiększoną o: 3 pracownie, zaplecza do pracowni, ciągi komunikacyjne, szatnie dla uczniów.

     Stworzone zostaną odpowiednie warunki do prowadzenia kształcenia w zakresie teoretycznych i praktycznych przedmiotów w zawodach technik geodeta i technik budownictwa, a także realizacji informatyki oraz matematyki jako przedmiotów wspierających kierunki zawodowe. Część nowa budynku zostanie połączona z istniejącym budynkiem szkoły łącznikiem. Zasilanie w media będzie zapewnione z istniejących przyłączy, w które obecnie wyposażona jest szkoła.

     Na potrzeby pracowni budowlanej planowany jest zakup uniwersalnych maszyn i urządzeń stosowanych w szeroko rozumianej branży budowlanej. Zaplanowany sprzęt specjalistyczny, pomoce naukowe i narzędzia to typowe elektronarzędzia oraz urządzenia ręczne wykorzystywane w pracy przez budowlańców (np. mieszalnik mikser do zaprawy i kleju, wstrząsarka do sit, dalmierz laserowy). Zostaną także zakupione makiety budowlane, które z pewnością wspomogą kształcenie uczniów, w tym ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (osób z dysfunkcjami).

     Wyposażenie pracowni geodezyjnej obejmuje specjalistyczny sprzęt elektrotechniczny i ręczny powszechnie stosowany w rzeczywistym środowisku pracy, tj.: narzędzia i osprzęt niezbędny do pomiarów geodezyjnych (np. niwelator, teodolit, tachimetr, tyczki geodezyjne, łaty geodezyjne, stojaki, węgielnice).

     Wyposażenie obu pracowni zostanie uzupełnione o zestawy komputerowe, monitory interaktywne, meble.

     Pracownia matematyczno-informatyczna zostanie wyposażona w sprzęt multimedialny (komputery All in One, monitor interaktywny), drukarkę 3D, skaner 3D, kserokopiarkę sieciową, ploter i profesjonalne, licencjonowane oprogramowanie do wykonywania obliczeń geodezyjnych i tworzenia oraz aktualizacji map (C-GEO) współpracujące on-line z zewnętrzną bazą danych. Wyposażenie w postaci skanera 3D, drukarki 3D, plotera umożliwi uczniom dokumentowanie, wizualizację i ewaluację wykonanej pracy.

     Uczniowie będą mieli warunki do wykonywania zadań zawodowych wymagających zastosowania IT/ICT (np. dostęp do map cyfrowych, modeli przestrzennych) oraz dostęp do oprogramowania narzędziowego używanego w danej branży, co przełoży się na rozwijanie umiejętności właściwego dobierania i wykorzystywania narzędzi informatycznych do wykonywanych zadań zawodowych.

     Ponadto do pracowni gastronomicznej zostaną zakupione naczynia, patelnie, termosy oraz sprzęt typu blender, płyty do finger food itp.

     Zakres prac budowlanych oraz rodzaj wyposażenia i pomocy dydaktycznych do poszczególnych pracowni już na etapie projektowania konsultowany był z pracodawcami branż geodezyjnej, budowlanej, gastronomicznej, z którymi szkoła współpracuje. Zakłada się dalszą współpracę na etapie rzeczowej realizacji, np. uszczegółowienie wymaganych parametrów w ramach opracowywania opisów przedmiotu zamówienia.