• Nagłówek

   •   

    „Smaki i aromaty kuchni dietetycznej”

     projekt współfinansowanym z Funduszy Europejskich PO WER

    na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

    Okres realizacji projektu: 01.09.2016 – 31.05.2018

     

     

     

     

     

     

    W 2016 roku Zespół Szkół Zawodowych w Wołowie przystąpił do konkursu wniosków    w programie Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe, Akcja 1 – Mobilność edukacyjna uczniów.

    Projekt został zakwalifikowany na listę rezerwową i zatwierdzony do realizacji w ramach programu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (POWER).

    Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

    Projekt pt.: „Smaki i aromaty kuchni dietetycznej” skierowany jest do uczniów klas trzecich kształcących się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych w Zespole Szkół Zawodowych w Wołowie. Realizacja projektu przewiduje zorganizowanie  w dwóch etapach 2 – tygodniowych  praktyk zawodowych w zakładach gastronomicznych w Osterode am Harz w Niemczech w październiku 2016 i 2017 roku. W projekcie weźmie udział łącznie 32 uczniów naszej szkoły.

    Celem projektu jest podwyższanie i poszerzanie kompetencji zawodowych, zdobycie nowych umiejętności, nauka branżowego języka obcego, a także poznanie kultury, tradycji, metod organizacji pracy w zakładach opiekuńczych i lokalach gastronomicznych. Osiągnięcie zakładanych celów projektu umożliwi uczestnikom zdobycie przewagi konkurencyjnej w ich staraniach o pracę.

    W ramach projektu przewidziane są następujące działania: Przed rozpoczęciem stażu w Niemczech młodzież odbędzie szkolenie językowe, kulturowe i z zakresu funkcjonowania na niemieckim rynku pracy. Zajęcia będą prowadzone aktywnymi metodami warsztatowymi.

    W ramach praktyk w zakładach gastronomicznych i zakładach opiekuńczych uczniowie będą  doskonalić umiejętności kluczowe dla zawodu. Po powrocie uczniowie otrzymają dokument Europass Mobility oraz Paszport Językowy, honorowane na terenie Unii Europejskiej potwierdzający odbycie praktyk zagranicznych i nabyte przez nich umiejętności zawodowe i językowe, a także zaświadczenie Dyrektora Szkoły

    Rezultatem projektu będzie rozwój osobisty uczniów, poszerzenie ich horyzontów światopoglądowych, poznanie kultury pracy w Niemczech, co zwiększy potencjalnie ich mobilność zarówno na krajowym, jak i europejskim rynku pracy. Po odbyciu praktyk uczniowie będą  potrafili planować, sporządzać potrawy kuchni dietetycznej,  nabędą umiejętności w zakresie planowania i organizacji pracy zakładu gastronomicznego, będą znali i stosowali obowiązujące przepisy i procedury sanitarne.  Zwiększy się  ich zdolność uczenia się języków obcych, pokonają bariery w codziennej komunikacji. Nabyte doświadczenie zawodowe wpłynie na podniesienie poziomu wykształcenia beneficjentów oraz ich konkurencyjność na rynku pracy.

    Potencjalnymi korzyściami długofalowymi są: wzrost motywacji do nauki języków obcych  wśród pozostałych uczniów szkoły, kontynuacja współpracy ze szkołą partnerską, dzielenie się zdobytą wiedzą i doświadczeniem w ramach zajęć programowych i pozalekcyjnych rozwijających pasje i zainteresowania uczniów.


    Miejsca odbywania stażu: restauracje, hotele, domy opieki dla osób starszych w Osterode am Harz, Bad Lauterberg, Herzberg w Niemczech

    Planowane  mobilności:

    I grupa – 2-tygodniowy wyjazd w październiku 2016 r. dla 16 uczniów - termin stażu: 16.10.2016 - 29.10.2016
    II grupa – 2-tygodniowy wyjazd w październiku 2018 r. dla 16 uczniów - termin stażu: 15.10.2017 - 28.10.2017
     

    Praktyki/staże zostaną poprzedzone przygotowaniem uczestników w zakresie:

    • językowym - bezpłatny kurs języka niemieckiego,
    • kulturowym - warsztaty pt. „Poznajemy kulturę, obyczaje i warunki życia w Niemczech”, oraz „Poznajemy zasady żywienia dietetycznego w kuchni Dolnej Saksonii”,
    • do wejścia na Niemiecki rynek pracy – warsztaty z doradcą zawodowym.

     

    Dofinansowanie projektu z UE: 52400 EURO

    Uczestnicy projektu nie ponoszą żadnych kosztów finansowych związanych z udziałem w projekcie. Podróż, zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie, wycieczki tematyczne, warsztaty w szkole pokrywane są ze środków projektu.

     

    Realizacją projektu zajmuje się grupa projektowa nauczycieli w składzie:

    Henryka Przybyłowicz – Dyrektor Szkoły

    Agata Butkiewicz – wicedyrektor ds. kształcenia zawodowego

    Joanna Przybyłowicz – nauczyciel języka niemieckiego.

    Prezentacja z realizacji projektu: SiAKD_prezentacja.ppsx